Burgerrechtsherstel

Burgerrechtsherstel

Opzet van deze site:

 

Deze site, www.burgerrechtsherstel.nl, is een initiatief om burgers kennis te geven wat goed burgerschap nu eigenlijk inhoudt en wat de bijbehorende rechten en plichten zijn. Deze kennis vormt de basis voor het terug claimen van uw burgerrechten, waardoor ons land wellicht weer leefbaar kan worden gemaakt.

Rechten hebben wij niet zomaar. Wij zullen moeten weten op welke basis, hoe en waar deze zijn vastgelegd en wat zij inhouden. Ook zullen wij bereid moeten zijn deze rechten te verdedigen tegen machten die onze rechten ten behoeve van de eigen agenda stelselmatig willen uithollen.

Wie nu precies deze machten zijn die stelselmatig de burger van zijn zelfbeschikkingsrecht proberen te beroven is niet geheel duidelijk, maar u kunt zich hier wellicht een beeld van vormen door de machtspiramides op pagina NWO te bekijken. Wij krijgen veel tips en aanwijzingen toegespeeld van allerlei mensen en organisaties die hier een goed onderbouwde visie op hebben. Wij nodigen u uit uw bijdrage te leveren hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Dit kunt u doen door het sturen van een email vanaf de pagina 'contact'.  Wij houden ons uiteraard wel het recht voor om een keuze te maken uit alle info die wij binnen krijgen.

Tevens wil dit initiatief u uitnodigen om deel te nemen aan een collectieve actie om onze rechten terug te claimen. Door stilzwijgend, illegaal, met dwang en bedreiging, bestuursrecht boven civiel recht te verheffen, zijn wij als burger in een zeer kwetsbare positie terecht gekomen. Voor herstel van ons burgerrecht zoals beschreven in de Grondwet, Burgerlijk Wetboek en Internationale wet- en regelgeving, zijnde de Wet, zijn wij met een losse groep beroepsmatige deskundigen en onderzoekers bezig geweest hiervoor de sleutels te ontwikkelen. 

In de eerste plaats willen wij ons richten op de belastingdienst, omdat dit bedrijf, werkmaatschappij onder Ministerie van Financiën BV, een grotendeels illegale geldstroom (dubbele boekhouding!!! zie hieronder de inschrijving van de Nederlandse Staat BV als bedrijf bij Dunn & Bradstreet, D-U-N-S 40-200-0004) in stand houdt waarmee dit systeem van uitholling van onze rechten wordt financiert. Alle kosten voortkomende uit de publieke taken van de overheid zijn immers voorgefinancierd vanuit onze trust funds (zie pagina Trusts), waarbij ook nog eens 70% van de belastingopbrengsten (zie verderop op deze pagina - Algemene Rekenkamer-artikel in Elseviers Weekblad) wordt weggesluisd via de DNB naar de grootaandeelhouders op de internationale beurzen waar onze geboortecertificaten in aandelen zijn omgezet en zijn verhandeld. De oorspronkelijke circa € 600.000,- waarvoor ons geboortecertificaat is verkocht (=geschatte belastingopbrengst per persoon tijdens zijn/haar leven) door de Rijksoverheid aan de DNB is in de loop der tijd, door institutionele beleggingen, gegroeid tot een onvoorstelbaar vermogen.

De vragen die de belastingdienst tot nu toe niet wil beantwoorden,  hangen samen met de volgende 3 bewijsstukken die de belastingdienst zal moeten opleveren om hun claims te kunnen valideren:

  1. Akte van cessie als bewijs dat de medewerker van de belastingdienst een gedelegeerde gemachtigde is en mag handelen naar de burger toe namens de Koning en tevens wie deze persoon is. Is hij Koning Willem-Alexander, ene meneer de Koning of Koning Yeshua Ha’mashiach, Koning en Hogepriester tot in Eeuwigheid en tevens de Alfa en de Omega, Schepper van Al dat Is, Yahuah.
  2. Een echte en gecertificeerde kopie van het volledige controletraject (audit trail) van het virtuele, juridische account (legale fictie) dat de Rijksoverheid op onze NAAM heeft aangemaakt (op basis van ons geboortecertificaat; zie hiervoor de pagina's 'Contracten' en 'Trusts' over de Cestui Que Vie Acte) zonder ons medeweten, toestemming of ondertekening. Dit, inclusief de koppeling met het BSN-nummer.
  3. Een kopie van het belastingregistratiecertificaat van de belastingdienst, inschrijving als ANBI-instelling of anderszins, waarmee de belastingdienst aantoont wat voor soort organisatie deze is en op welke manier deze gemachtigd is deze claims onder dwang op te leggen.

Doet u mee om Nederland weer uit de goot te trekken? 

 

Registratie Ned Staat Bij D B
PDF – 1.8 MB 17 downloads

Inschrijving van de Nederlandse Staat BV als bedrijf bij Dunn & Bradstreet, D-U-N-S 40-200-0004. Deze geldstromen zijn voor u verborgen, toch wordt hier 70% van uw belastinggeld verduisterd! - Strafrecht artikel 321. Ieder jaar weer opnieuw.

Bent u als mens met burgerlijke bevoegdheden lijfeigene, aandeelhouder of trustee?

Pamflet 30 Mei 2020
Word – 17.1 KB 69 downloads
Pamflet 6 Juni 2020
Word – 25.4 KB 59 downloads

Pamfletten uitgedeeld tijdens de demonstratie op het Malieveld op 30 mei en 7 juni  jl. in Den Haag.

Doel van deze website:

Het doel van deze website is niet dat wij zouden weigeren belasting te willen betalen; in het geheel niet!

Het probleem zit ‘em in het feit dat de belastingdiensten acteren alsof zij boven de wet staan en denken met bestuursrecht- en regelgeving de Wet (UVRM, GW, BW) opzij te kunnen zetten en daarmee de Wet op onaanvaardbare manier doorkruisen en burgers hun recht ontzeggen. 

Door de steeds weer verder toenemende `over taxasion`  brengt de belastingdienst een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking aan de rand van de afgrond en velen duwen zij erover heen. Mensen hebben in het algemeen weinig (wets)kennis en door een klimaat van dwang, dreiging en armoede waar zij hen in storten, maakt de belastingdienst hen ook geestelijk kapot.

Een normale, transparante manier van belastingheffing zal weinig tegenstand ondervinden. Wat er nu gebeurt is exact het tegenovergestelde en kan niet langer stilzwijgend worden getolereerd. 

 

Het is ons voornemen elke stap in het proces van belastingheffing te toetsen aan de Wet en indien de belastingdiensten zich in stilzwijgen blijven hullen dan wel met loze argumenten komen dan staat dit wettelijk gelijk aan instemming met onze stellingname en zijn de claims van de belastingdienst ongeldig.

De laatste stap is toetsing bij de rechter en als deze de dwaling overneemt dan weten wij met sluitend bewijs onderbouwd dat - God verhoede!!! - de Rechtstaat is opgeheven.

Door het uitschrijven van een referendum willen wij een initiatief starten om mensen te informeren en aaneen te sluiten teneinde de krachten te bundelen en gerichte, geweldloze initiatieven te ontwikkelen om mensen weer terug te zetten in hun kracht, soevereiniteit en verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de samenleving.

Primeur!!!:

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina 'Algemene Voorwaarden'. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.  

 

Disclaimer:

Het is niet onze intentie met een wijzende vinger schuldigen aan te wijzen. De wereld is terecht gekomen in een neerwaartse, gewelddadige spiraal welke de potentie heeft de mensheid uit te roeien en de aarde tot een woestenij te maken. Natuurlijk is het zo dat aan de top van de machtspiramide er mensen zitten op sleutelposities die de boel op slot houden. Zij kunnen wel te alle tijden een andere keuze maken, maar dit gaat dan wel gepaard met grote offers, omdat zij vastgezet zijn in vuile bloedcontracten welke niet zonder meer kunnen worden ontbonden zonder hun persoonlijke veiligheid in gevaar te brengen. Sommigen zouden wel uit deze zelfgekozen mentale gevangenis willen stappen, maar wachten nog op een kans om dit enigszins veilig te kunnen doen. Tot zolang blijven zij hun rol spelen.

De informatie op deze website pretendeert niet de absolute waarheid te verkondigen. Een ieder is verantwoordelijk zijn/haar eigen waarheid en aanwijzingen/bewijzen te (onder)zoeken. Deze website reikt u een groot aantal onderzoeksgegevens aan op meerdere niveau's en in vele domeinen. Het is aan u om hier een verhaallijn in te gaan ontdekken om te proberen verbanden te leren leggen/ontdekken.

Wat wij proberen duidelijk te maken is dat er vele zaken zijn die niet kloppen. De dingen sluiten niet op elkaar aan en de burger krijgt gewoon geen antwoord op hele elementaire vragen of wordt met een niet ter zake doende antwoord in een labyrint geleid om vervolgens te verdwalen in een moeras van onsamenhangende en tegenstrijdige regelgeving. Het is aan ons, de inwoners van dit land, als collectief om te onderzoeken wat er fout is gegaan, kennis op te bouwen en weerbaar te worden, teneinde dit land van de ondergang te redden.

Er zijn vele getuigenissen van mensen die deze strijd zijn aangegaan, zoals bv. bankier van de evil elite, Ronald Bernard, die wakker werd en ternauwernood aan deze wereld is ontsnapt https://www.youtube.com/watch?v=qdIW3m_aQlY

Ook het vele werk op dit gebied van Robert David Steele is bijzonder onthullend. Hij is een co-Founder Marine Corps Intelligence Agency Activity and a ITN Judge. Hier zijn verhaal over de aan de Deepstate gerelateerde wereldwijde kinderhandel oplopend tot 8 miljoen slachtoffertjes per jaar wereldwijd https://www.youtube.com/watch?v=ODZo21ge-8g

Wellicht dat anderen grotere misdaden hebben begaan dan wij zelf, maar dit geeft zeker geen vrijbrief om met het vingertje te gaan wijzen! Een ieder is verantwoordelijk en aansprakelijk in de situatie waar hij/zij verkeert, om kennis te ontwikkelen en op te staan, teneinde positieve verandering te bewerkstelligen. Iedereen is belangrijk en iedereen heeft van vóór de geboorte een opdracht in het leven!

Uiteindelijk gaat het niet om de omstandigheden waarin wij verkeren of over het 'redden' van de aarde (stikstof/klimaat controverse), maar over hoe een ieder van ons omgaat met dat wat op ons pad komt. 

Kortom de existentiële levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe! Het brede pad leidt tot niets en het smalle pad tot onze existentiële bestemming. Een vreedzame reformatie van ons land met goed geïnformeerde mensen die in vertrouwen en met respect met elkaar willen samen zijn, is feitelijk de enige weg naar deze bestemming. Deze weg begint met burgerrechtsherstel.

 

 

Mens en samenleving:

Op het oog lijkt het alsof onze samenleving zich ontwikkeld volgens een geheel logisch en voorspelbaar patroon met economische teruggang gevolgd door oplevingen. Het lijkt erop dat alles goed georganiseerd is en in handen van een betrouwbare overheid die er alles aan doet de samenleving zo goed mogelijk te dienen. Zoals het ook hoort! Ook in het straatbeeld zien wij geen drastische veranderingen. Veel mensen gaan nog steeds naar hun werk, op vakantie en de winkels verkopen nog steeds hun producten.

Echter, er is parallel een ontwikkeling gaande, waarbij een steeds groter deel van de bevolking in de verdrukking komt. Deze mensen worden stelselmatig aangeduid als ‘te lui om te werken’, profiteurs van het uitkeringen stelsel’ of ‘wanbetalers’. Gedeeltelijk is dit misschien ook terecht. De meesten in deze categorie worden echter zorgvuldig gekweekt om als excuus te dienen de grote meerderheid van mensen die gerechtigheid nastreven, hun bezittingen en toekomst te ontnemen in een systeem dat streeft naar totale controle en overheersing, maar dan onzichtbaar voor de argeloze toeschouwer. Onder de radar zogezegd! De uitwerking van deze stille terreur, achter de voordeur, blijft zo ‘conveniently’ onzichtbaar voor de buitenwereld.  

De mensen die nu nog een toekomst lijken te hebben, globaal aangeduid als de BOM-groep (mensen werkzaam bij banken, overheden en multinationals) zullen pas wakker worden op het moment dat ook zij aan de beurt zijn om van hun rechten, bezittingen  en vrijheden te worden beroofd.

Weet dat het niet gaat om de relatief kleine groep 'slechte' mensen, maar vooral om de overgrote meerderheid 'goede' mensen zonder kennis die niets (willen) doen.

Niets doen betekent dat het gif van de cultus van de 'evil elite' (zie tabblad New World Order) zich steeds verder zal verspreiden en ook uw leven uiteindelijk zal verwoesten. Wij hebben het over hun 'verdienmodel' zijnde opium- en kinderhandel, waarbij kinderhandel kan worden onderverdeeld in satanische kindbloedoffers, andrenochrome en organen.

Dit initiatief, burgerrechtsherstel, geeft u de handvatten om in actie te komen en dit veilig, collectief te kunnen doen.

 

Historie staatsbestel:

Eerst een stukje geschiedenis. De Staat der Nederlanden is niet altijd een koninkrijk geweest.

De Nederlandse monarchie begon pas in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland. Zij werd voortgezet in 1813 toen Willem Frederik uit het Huis Oranje-Nassau, een zoon van erfstadhouder Willem V, de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden aanvaardde.

Na de afscheiding van Spaanse kroon in 1583 tot aan 1813 is Nederland steeds als een staten verbond een republiek geweest met als hoogtepunt de periode die wij de Gouden Eeuw noemen die duurde van 1583 tot 1712 tot na het eerste stadhouderloze tijdperk toen de regenten niet meer om Willem III heen konden en deze telg uit de bloedlijn Oranje-Nassau tot stadhouder werd benoemd.

De grote namen uit de periode tijdens de 17de eeuw die de republiek dienden zijn Willen van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders de Witt, waarbij zowel Willem van Oranje als Johan van Oldenbarnevelt 'vader des vaderlands' werden genoemd. 

Pas in 1847 kreeg ons land de eerste Constitutie (Grondwet), welke was opgesteld door de 'negen mannen', deels republikeinen, deels oranje gezinden, onder Thorbecke (zie de pagina 'Opstelling Constitutie'). Hierbij was de invloed van de Verlichting welke een grote invloed op Thorbecke heeft gehad, van groot belang, naast het gewicht van een gezaghebbend onafhankelijkheidsdocument als Het Plakkaat van Verlating uit 1581 (zie de pagina Plakkaat van Verlatinghe).  

 

 

 

Op 13 mei 1619 wordt Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof in Den Haag onthoofd. De terechtstelling wordt door velen gezien als een van de meest tragische gebeurtenissen uit de tijd van de 17de eeuwse Republiek genoemd.

 

De raadpensionaris, één van de grootste staatsmannen uit de vaderlandse geschiedenis, werd het slachtoffer van een juridisch show proces (feitelijk politieke moord) door aanhangers van prins Maurits van Oranje, de zoon van Willem van Oranje, ook wel aangeduid als vader des vaderlands.

 

Johan van Oldenbarnevelt was een groot politiek strateeg en heeft ervoor gezorgd dat de Republiek kon uitgroeien tot een onafhankelijke staat.  Onafhankelijk van de buurlanden Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar zeker ook vrij van de Spanje.

De raadpensionaris, volgens velen een van de grootste staatsmannen uit de vaderlandse geschiedenis, werd het slachtoffer van een politieke moord door aanhangers van prins Maurits van Oranje, de zoon van vader des vaderlands Willem van Oranje. Johan van Ol

 

Maurits volgde zijn vader Willem van Oranje op en werd benoemd tot stadhouder van de Staten van Holland en Zeeland toen hij 18 jaar geworden was.

 

Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt was officieel de adviseur van Maurits, maar wegens zijn grote staat van dienst en bestuurlijke kracht nam hij in samenspraak met de jeugdige Maurits de rol van stadhouder (vergelijkbaar met het huidige minister-presidentschap) voor Maurits waar en werd Maurits bevelhebber van de strijdkrachten.

 

Deze samenwerking hield lange tijd, op succesvolle wijze stand, totdat religieuze twisten en verschil van inzicht over de organisatie van de strijdkrachten en de strijd tegen de Spaanse overheerser de relatie ruïneerde. Dit leidde uiteindelijk tot het showproces, waarbij van Oldenbarnevelt werd veroordeelt voor hoogverraad en op het Binnenhof te Den Haag werd geëxecuteerd door onthoofding op het schavot.   

Bevoegdheid en soevereiniteit:

De vrijheid om zelf keuzes te maken in alle beslissingsmomenten die wij in het leven tegenkomen, wordt steeds verder beknot en overgenomen door de staat. Dit lijkt in sommige gevallen goed verdedigbaar, maar als dit te ver wordt doorgevoerd en de burger geen keuze vrijheid meer gelaten wordt en alles wordt voorgeschreven op straffe van een stortvloed aan sancties in elk domein van het leven dan ontspoort de samenleving.

Als wij alle beslissingsbevoegdheid, en daarmee onze soevereiniteit, vrijwillig weggeven in de veronderstelling dat 'vadertje staat wel weet wat goed voor ons is' dan geven wij daarmee al onze rechten weg en verliezen wij tevens onze stem. De uitdagingen in het leven zorgen er juist voor dat wij groeien in kennis, bewustzijn en vermogen de juiste beslissingen te nemen in ons leven die onszelf en de medemens ten goede komen en weerbaar te zijn om zodoende onder alle omstandigheden naar behoren te kunnen functioneren.

De beslissingsbevoegdheid van de staat behoort slechts een beperkt aantal taken te omvatten en daar dan ook nog eens zo mogelijk een keuze in te laten om dit collectief te doen dan wel zelf te organiseren. De gehele samenleving dwingen bepaalde zaken verplicht collectief te doen zonder hier directe inspraak in te hebben, zal leiden tot een bundeling van macht en invloed wat bepaalde mensen zal aantrekken en uiteindelijk beslist tot corruptie zal leiden.Dit zien wij vooral bij de Belastingdienst die geen enkele verantwoording wenst af te leggen hoe het geld weer terug stroomt in de samenleving. De toezichthouder, de Algemene Rekenkamer, geeft aan dat zij van 70% van de belastinginkomsten niet kunnen nagaan waar dit is gebleven!!! Dit is verduistering op een enorme schaal en dit al decennia lang!

Onderstaand artikel in Elsevier over de President van de Algemene Rekenkamer spreekt in dit opzicht boekdelen, waarbij er ook geen rekenschap wordt afgelegd over de besteding van ons belastinggeld en waarvan 70% gewoon verdwijnt, wordt verduisterd:

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/publicaties/2017/01/07/artikel-elsevier-krijgt-u-waar-voor-uw-belastinggeld/arno_visser_elsevier+7+jan+2017.pdf

Quote: ‘No taxation without representation’.

In dit geval gaat het natuurlijk veel verder dan verduistering, omdat het grootste deel van de Nederlandse bevolking in grote financiële nood is komen te verkeren en de economie ontwricht is geraakt. Dit heeft dermate desastreuze gevolgen dat hier over staatsondermijnende activiteiten kan worden gesproken.

Waar gaan al deze miljarden naar toe? Hier komen wij later nog op terug!

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut!

Wij zien dat de overheidsdiensten, vooral de belastingdienst, op zo'n wijze zijn georganiseerd dat de burger geen enkele stem meer heeft en alle bezwaar- en beroepsprocedures leiden tot niets. Deze procedures zijn bedoeld om de burger te horen en het idee te geven dat er dan ook geluisterd wordt en de betreffende ambtenaar ook beslissingsbevoegdheid heeft om een gepaste beslissing te nemen die de burger helpt. Helaas vallen deze procedures altijd onder bestuursrecht wat volledig in strijd is met de constitutie en daarmee een flagrante schending is van de wet en uw burger- en mensen rechten.

Deze website, burgerrechtsherstel, is bedoeld om u als burger weer terug te zetten in uw waardigheid als mens door u de kennis, gereedschappen en inzichten te geven om uzelf vrij te zetten van verdrukking.

 

Kijk ook eens op:

 

Telegramnl.eu

Vrijheidsrechten.nl

Bossmaker.nl

Blue Tiger Studio

Commonsense TV

bondoverheidszaken.nl